Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas metodiskā tēma 2022./2023. mācību gadam

“Digitālo mācību materiālu veidošana un aprobācija izglītojamo pašvadīta mācību procesa nodrošināšanai.”

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas metodiskā tēma trīs mācību gadu ietvaros no 2017.-2020.gadam 

“Daudzveidīgo mācību metožu pielietošana izglītojamo kompetenču paaugstināšanai dažādos mācību priekšmetos un jomās, moduļu apmācības sistēmā”.

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogu  profesionālā pilnveide 2016. gadā nepieciešama 6 pedagogiem saskaņā ar (28.10.2014.) MK noteikumu Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides  kārtību” 7. punktu par pedagogu un pedagoģisko darbinieku pienākumu profesionāli pilnveidoties triju gadu laikā ne mazāk kā par 36 stundām A un/vai B programmas kursos.

2016./2017. mācību gada tēma: Mācību metožu un paņēmienu izmantošana stundās un ārpusstundu pasākumos izglītojamo karjeras izglītības veicināšanai apgūstamajās profesionālās izglītības programmās.

Metodiskā tēma: Stundu un ārpusstundu pasākumu organizēšana izglītojamo padziļinātas intereses un izpratnes veicināšanai par eksakto mācību priekšmetu zināšanu pielietošanu dažādu izglītības programmu apgūstamo profesionālo praktisko iemaņu un kompetenču attīstībai.