Mācību daļa
Mācību daļas vadītāja
Direktora vietniece mācību darbā –
IEVA GŪTMANE
ieva.gutmane@rtpv.edu.lv, (tālr.20011288, 67371772)

Mācību daļas funkcijas un galvenie uzdevumi:

 1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes;
 2. sagatavot darba tirgum kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām;
 3. radīt labvēlīgus apstākļus izglītojamo intelektuālajai, tikumiskajai un fiziskajai attīstībai;
 4. veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;
 5. organizēt un nodrošināt mācību un mācīšanas procesu skolā Loģistikas un rūpniecības komerczinību, Mazumtirdzniecības un restorānu komerczinību un Reklāmas komerczinību kursiem.

Audzināšanas daļa
Audzināšanas daļas vadītāja
Direktora vietniece audzināšanas darbā – 
MĀRĪTE GERHARDE
marite.gerharde@rtpv.edu.lv, (tālr. 20011312)

Audzināšanas daļas funkcijas un galvenie uzdevumi:

 1. organizēt un vadīt audzināšanas pasākumus skolā;
 2. atbildēt par izglītojamo nodarbību apmeklējumu, disciplīnu, veikt darbu ar izglītojamajiem, kuriem ir mācību disciplīnas problēmas;
 3. sadarboties un informēt izglītojamo vecākus mācību procesa un disciplīnas jautājumos;
 4. kontrolēt izglītojamo apmeklējumu, piedalīšanos ārpusstundu pasākumos;
 5. kārtot audzināšanas dokumentāciju un kontrolēt izpildi;
 6. sagatavot audzināšanas darba plānus;
 7. sagatavot scenārijus un nolikumus ārpusstundu pasākumiem;
 8. saskaņot pasākumu norises grafiku ar administrāciju;
 9. sadarbojas ar NVO;
 10. sagatavot informāciju par skolas izglītības un audzināšanas darbu, piesaistot masu mēdijus;
 11. informēt sabiedrību par skolas izglītības programmām un izglītības procesu.

Saimnieciskā nodrošinājuma daļa
Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs – Aivars Zelčs
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv, (tālr. 27038968)

Saimnieciskā nodrošinājuma daļas funkcijas un galvenie uzdevumi:

 1. Organizēt un vadīt saimnieciskā nodrošinājuma procesu skolā.
 2. Uzraudzīt skolas ēkas un tajā esošo tehnisko sistēmu stāvokli, uzturēt tās drošas ekspluatācijas kārtībā, nodrošinot ugunsdrošības, elektrodrošības un sanitāri higiēnisko normu ievērošanu.
 3. Nodrošināt skolas telpu un teritorijas tīrīšanu un uzturēšanu kārtībā.
 4. Nodrošināt skolas darbiniekiem darba vietas iekārtošanu un atbilstošus darba apstākļus.
 5. Veikt skolas telpu un iekārtu sīko remontu un organizēt tekošo remontu veikšanu skolā un kontrolēt to izpildi.
 6. Koordinēt skolas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumus.
 7. Nodrošināt kancelejas un saimniecības preču, materiālo vērtību iegādi, pieņemšanu (noliktavā), uzskaiti un izsniegšanu.