Uzņemšana šajā programmā 2020./2021. m.g. nenotiks!

Programma

Komerczinības

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot transporta pārvadājumu komercdarbinieku, kurš var strādāt dažādu transporta pārvadājumu veidu uzņēmumos, noliktavās, kravu un pasažieru terminālos, kravu sadales centros vai kā individuāls komersants.

Iegūstamā kvalifikācija

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks spēs nodrošināt kravu, konteineru un pasažieru pārvadājumu plānošanu, pārraudzīt kravu un pasažieru pārvadāšanas un ekspedīcijas procesus, konsultēt klientus par kravu pārvadāšanas iespējām, veidiem un izmaksām, kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju un veikt ar klienta pasūtīto kravu dažādas loģistikas darbības.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

Latviešu valoda, literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, angļu valoda, krievu valoda, matemātika, informātika, dabas zinības, ģeogrāfija, ekonomika.

Profesionālie mācību priekšmeti:

Kravu sagatavošana pārvietošanai, transporta uzņēmuma darbība, transporta pārvadājumu tiesiskā reglamentācija, speciālo kravu pārvadājumi, komercdarījumi, nodokļi un nodevas transportā, finanšu ekonomiskā analīze un statistika, projektu vadība, starptautiskās ekonomiskās attiecības, lietišķā saskarsme un profesionālā ētika, inovāciju menedžments, muitas procedūras, kravu pārvadājumu plānošana, tirgzinības pamati, dokumentu pārvaldība, transporta ģeogrāfija, tiesību pamati un darba tiesiskās attiecības.

Izglītību apliecinošais dokuments:

Diploms par profesionālo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts par centralizētajiem eksāmeniem, kas ļauj piedalīties konkursā par iespējām turpināt izglītību jebkurā augstākajā mācību iestādē.

Kvalifikācijas līmenis:

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis un ceturtais Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenis. Plašāk par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru Latvijas kvalifikāciju datubāzē – https://www.latvijaskvalifikacijas.lv/izglitibas-sistema/

Skolas absolventi iegūst atbilstošu teorētisko sagatavotību un profesionālo meistarību. Spēj plānot, organizēt izpildāmos darbus, izvēlēties un ieteikt piemērotāko transporta veidu, izstrādāt un aprēķināt transportēšanas maršrutu, sastādīt transporta pārvadājumu izdevumu tāmi, veikt dokumentu pieņemšanu, pārbaudi, sistematizāciju, reģistrāciju, sadali, nosūtīšanu, izsniegšanu, uzskaiti, noteikt pārvadājuma pašizmaksu, koordinēt sadarbību starp nosūtītāju un saņēmēju, marķēt un lasīt marķējumus uz kravām un kravu vienībām, noformēt kravu pavaddokumentus, aprēķināt noliktavu rādītājus un plānot piegāžu grafikus, izprast grāmatvedības uzskaiti un bilances veidošanu, ievērot valsts nodokļu sistēmu, liet, veidot pozitīvu komunikāciju ar klientu, sazināties valsts valodā un lietot profesionālo terminoloģiju vismaz divās svešvalodās.

Nodarbinātības apraksts:

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks var strādāt dažādu transporta pārvadājumu veidu uzņēmumos, noliktavās, kravu un pasažieru terminālos, kravu sadales centros vai kā individuāls komersants.

Iespēja strādāt šādos amatos:

Individuālais komersants, struktūrvienības vadītājs, noliktavas vadītājs, transporta pārvadājumu menedžeris.

Mācību ilgums

4 gadi

Papildus informācija

  • Profesionālo kompetenču moduļus māca augsti kvalificēti pedagogi;
  • mācības, transports bez maksas, izglītojamie saņem valsts stipendiju;
  • skola palīdz iekārtoties citu izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.